Blog

Image result for usedlost

Usedlost

usedlost

KATALOGOVÉ ČÍSLO1823284107KRAJLiberecký krajOKRESČeská LípaOBECJestřebíČÁST OBCEPavloviceKATASTRÁLNÍ UZEMÍPavlovice u JestřebíADRESAč.p. 58TYPusedlostKATEGORIEareál

ANOTACE

Usedlost sestává z obytného domu, výměnku, nádrže na vodu, sklepa a stodoly, obehnána je ohradní zdí s bránou. Dům je v přední části roubený, datovaný rokem 1793, v zadní části zděný, z poloviny 19. století. Ze stejného období pochází i zděný výměnek.

POPIS

Obytný dům se skládá ze dvou částí. Přední roubené a zadní zděné. Roubená část je patrová s podstávkou s vyřezávanými pásky, jednoduše svisle bedněným štítem a krátkou pavláčkou nad vstupem. Pavláčka je vtažena do půdorysu domu a nevystupuje před průčelí. Jižní štítové průčelí je trojosé orientované k příjezdové komunikaci. Východní průčelí roubené části má tři osy, dvě okenní a jednu dveřní. Střecha je sedlová krytá betonovými taškami. Uprostřed hřebene vystupuje zděný omítaný cihlový komín. Okna jsou dřevěná, otvíravá, dvoukřídlá, dělená na šest tabulek. Dispozice je klasická trojdílná, v západní části je vedle hlavní světnice malá boční světnička. Interiér je poměrně intaktní, zachovány jsou zbytky černé kuchyně s ústím průlezného komína. Ve světnici je kamnový sporák. V síni vedou jednoramenné schody do patra. Hospodářská část obytného domu je zděná, patrová se sedlovou střechou a klasicistní fasádou. Zajímavý je předěl mezi zděnou a roubenou částí, kde starší roubený dům byl prostě uříznut a k němu přistavěna zděná stavba, která měla nepochybně pokračovat, ale již se tak nestalo. V přízemí zděné části jsou chlévy pro dobytek a stáj pro koně zaklenuté pruskými plackami do valených pasů. Stáj i chlévy jsou přístupné přes chodbu při východním průčelí, přičemž do každé z uvedených prostor jsou samostatné vstupy od východu. V patře jsou na východní i západní straně plochostropé obytné komory přístupné ze střední chodby. Východní fasáda s okrovou hlazenou omítkou je pětiosá, členěná patrovou římsou a pravoúhlými lisénami zdobenými ve vrcholu stylizovanými čabrakami. Okna jsou zakončena segmentem a akcentována stylizovanými římsami a parapety. Okení výplně osazené do mírného ústupku jsou dřevěné, dvojkřídlé, otvíravé, dělené v každém křídle na tři tabulky. Sedlová střecha je kryta drážkovými betonovými taškami. Štíty jsou zděné, hrubě omítané. Jižní štít nesoucí ve vrcholu malý cihelný komín mírně vystupuje nad rovinu střechy. Naproti obytnému domu stojí malý zděný patrový výměnek se sedlovou střechou. Štíty jsou zděné omítané, střechu kryjí betonové drážkové tašky. V přízemí má klenutý chlívek pro krávu, v patře jsou dvě místnosti s novodobými úpravami. Schodiště do patra je venkovní, zděné z velkých pískovcových kvádrů. Severně vedle výměnku je hluboká nádrž na vodu vybudovaná v zemi také z velkých pískovcových kvádrů. Dále na sever je samostatný sklep přístupný po jednoramenném schodišti. Trochu severovýchodněji je průjezdní stodola se sedlovou střechou zděná z pískovcových štuků. Polopatro stodoly je ale dřevěné, opatřené prkenným bedněním. Střecha je také kryta betonovými drážkovými taškami. Vjezdovou bránu v jižní části areálu tvoří dva pilíře z pískovcových štuků nesoucí původně ve vrcholu kamenné koule. Západně od vjezdu se před areálem nachází další vodní nádrž s vyzděnými stěnami.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Jde o značně autenticky zachovalý areál zemědělské usedlosti v nenarušeném prostředí souboru několika historických domů, které by samo o sobě stálo za památkovou ochranu. Obytný dům je dokladem nedokončené zděné přestavby s velkým množstvím zachovaných původních prvků a výplní. Vjezdová brána, výměnek, nádrž na vodu a stodola pozoruhodným způsobem doplňují areál. V regionálním kontextu jde o zajímavý objekt s výraznými památkovými hodnotami.

Přihlášená díla 2019

a1 architects

USEDLOST MANESCHOWITZ

Předchozí
projekt
Další
projekt
Kancelářa1 architectsHostavická 37/44, Praha 9www.a1architects.czAutořiDavid Maštálka, Lenka Křemenová, Tereza SchneiderováSpoluautorMatěj Michalk ŽaloudekAdresaManešoviceZahájení projektu2012Dokončení realizace2016Popis projektuPůvodní dvůr se dvěma staveními jsme navrhli doplnit o třetí – hostovský dům umístěný v podélné ose dvora, který slouží pro ubytování hostů širší rodiny. Původní dvůr uzavřený dřevěnou stěnou se díky důmyslné dispozici částečně otevřel do zadní zahrady, ale zároveň si zachoval svou charakteristickou atmosféru, tak jak ji můžeme vysledovat z historických map. Dříve usedlost tvořil větší soubor hospodářských staveb než je tomu dnes. Návrh umístění novostavby domu pro hosty na charakter původního osídlení volně navazuje, ovšem jazykem současné architektury. Podobná typologie uzavřených dvorů je patrná i u okolních statků Manešovic. Nový hostovský dům dvůr uzavírá, ale zároveň vytváří velkorysý průhled skrz jeho otevřený střed přízemí. Volně tak parafrázuje historické průjezdné mlaty stodol. Intimita uzavřeného dvora, tak získává novou dimenzi propojení se až za humna starého statku. Hostovský dům Dřevěná novostavba domu pro hosty uzavírá pomyslně svou střechou celý dvůr, ale v přízemí se otevírá výhledům do záhumenní krajiny. Dům je rozdělen na tři části – dva krajní domy s vegetační sedlovou střechou, v nichž jsou apartmány a pokoje pro hosty širší rodiny. Třetí částí je zastřešený střed domu s velkorysou pobytovou prkennou palubou – pomyslné rozšíření zastřešeného dvora, vytvářející v létě příjemný stín, při dešti naopak střechu nad hlavou. V části paluby je provedeno nůžkově otevíratelné zasklení, které umožňuje závětří pro posezení v tzv. „ rodinné hospodě“. Střed domu je otevřený až do krovu střechy a pouze nad „hospodou“ je galerie zamýšlená jako budoucí herna.Medailonekhttps://www.youtube.com/embed/neFalvuZtME?rel=0&autoplay=0Mapa

Náhledy fotografií, pro plné rozlišení klikněte na fotografii.

vstupní průčelí starého domuAutor David Maštálka
pohled ze dvora na hostovský dům – noční pohledAutor David Maštálka
krytá terasa hostovského domuAutor David Maštálka

Zemědělská usedlost

zemědělská usedlost

KATALOGOVÉ ČÍSLO1102085639KRAJJihomoravský krajOKRESZnojmoOBECHostěradiceČÁST OBCEHostěradiceKATASTRÁLNÍ UZEMÍHostěradice na MoravěADRESAč.p. 188TYPzemědělský dvůr; obytná budovaKATEGORIEobjekt

ANOTACE

Přízemní podélně řazená stavba z poč. 19. století, obsahující v jádře pozůstatky hospodářského objektu, novodobě upravená.

POPIS

Usedlost sestává z podélného přízemního obytného stavení se sedlovou střechou, orientovaného do ulice, se třemi okny a vstupem přibližně na jeho ose, a z těsně navazujícího vjezdu se sedlovou střechou a s prkenným podhledem stropu, který plnil současně funkci stodoly. Do dvora přiléhají k obytnému stavení chlévy, vytvářející s ním půdorysnou stopu tvaru písmene L, později přestavěné na soukromý byt. Hospodářská vestavba ve dvoře je spojena s obytným stavením jednou rovinou prodloužené sedlové střechy. Zeď na straně stodoly do dvora a zeď na zadní straně dvorku dotváří uzavřenou dispozici skromné zemědělské usedlosti, na kterou v prodloužení navazuje hospodářský pozemek (zahrada).

Zemědělská usedlost

zemědělská usedlost

KATALOGOVÉ ČÍSLO1999991946KRAJJihomoravský krajOKRESHodonínOBECHrubá VrbkaČÁST OBCEHrubá VrbkaKATASTRÁLNÍ UZEMÍHrubá VrbkaADRESAč.p. 12TYPzemědělská usedlostKATEGORIEareál

ANOTACE

Areál býv. zemědělské usedlost reprezentuje charakteristický typ usedlosti (na úzké parcele) na Horňácku s podélně průjezdnou stodolou při záhumenní cestě, která je součástí osobitého souboru (stodol), dochovaného pouze v Hrubé Vrbce.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Přízemní podélně orientovaná zemědělská usedlost č.p. 12 v Hrubé Vrbce je jedním z posledních tradičních stavení řadové ulicové zástavby zdejší protáhlé návsi, které bylo ve druhé polovině 20. století ušetřeno radikálních modernizací a degradujících úprav. Vlastní obytný dům s býv. hospodářským zázemím byl vystavěn na v regionu charakteristickém hákovém půdorysu převážně z nepálených cihel a místního lomového kamene, přičemž jeho současná rozloha i situování na úzké dlouhé parcele odpovídá zákresu v archivní mapě stabilního katastru z roku 1827. Hlavní návesní průčelí objektu s hliněnou omítkou nalíčenou vápnem, s barevně odlišeným iluzivním soklem, dvojicí drobných šestitabulkových oken v líci fasády a s dřevěnými vraty průjezdu do dvora svým vzhledem reprezentuje a přibližuje původní podobu nejstarší dochované vrstvy místní zástavby pocházející z 19. století. V celistvosti je zachováno také klasické funkční uspořádání – struktura dotčené zemědělské usedlosti s obslužným dvorkem sevřeným obytnou a hospodářskou částí domu, s navazující ovocnou zahradou a podélně průjezdnou stodolou na konci pozemku. Ta náleží k typologicky ojedinělému unikátnímu souboru vedle sebe samostatně stojících záhumenních stodol Hrubé Vrbky, jež bývaly v této horňácké obci specificky a netradičně umítovány svým štítovým průčelím kolmo k obecní záhumenní cestě. K výjimečnosti posuzovaného areálu zcela zásadní měrou přispívá, vedle dochování základních historických stavebních konstrukcí, také vysoká autenticita celé řady drobných prvků a řemeslných detailů v exteriéru i interiéru. Uvádíme např. lehce zvlněný povrch ručně tažených hliněných omítek se zaoblenými nárožími, dlážděné zápraží z kamenných desek, kamenné dlažby, podlahy z dusané hlíny a širokých prken, kamenné dláždění s dubovým roštem v chlévu, kamenné žlaby pro dobytek, okenní i dveřní výplně s původním kováním, trámový strop světnice s motivem jednoduše profilovaného orámování deskových záklopů, kdy trámy světnice mají okosené spodní hrany doplněny při oblých výbězích ozdobnými vruby a v průvlaku pod stropními trámy světnice je vyryt datovaný nápis „Rok 1859 Jura Tríska“.

Muzeum v přírodě Topolná – expozice zemědělská usedlost

„>  + Přidat foto

© Seznam.cz, a.s., 2021 a dalšíZobrazit mapuZobrazit vzdálenost? PovolitKultura

Muzeum v přírodě Topolná – expozice zemědělská usedlost

Zemědělské usedlosti v obci Topolná č.p. 90 a 93 jsou památkami lidového stavitelství. Přibližují obydlí s patrovou komorou, expozici rybářství a praní prádla. Areál doplňuje sad starých odrůd ovocných stromů.Byl jsem zdeAktivitu navštívil 1 člověk0/5 (0 hodnocení)V traktu dvora jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna ovoce, udírna, včelín, vahadlová a roubená studna, polní kříž.

Provozovatel

Muzeum v přírodě Topolná

Topolná 93
687 11 Topolná
Tel.:+420 572 508 247Email:info@slovackemuze…WWW:www.slovackemuzeu…GPS:49,121121 17,543255  Region:Východní MoravaOblast:Slovácko (VM)

Otevírací doba

Poznámka Pouze pro předem objednané skupiny.

Vstupné

Cena: 60 Kč

Snížená cena: 40 Kč

Rodinné vstupné: 100 Kč

Poznámka:Rodina (3 osoby) 100 Kč, rodina (4 osoby) 140 Kč, rodina (5 osob) 170 Kč.

Časová náročnost

1,0 hodina

Obecní znak

Ubušínek

Základní informace

Kraj:Vysočina
Okres:Žďár nad Sázavou
Správní obvod:Bystřice nad Pernštejnem
GPS souřadnice:49.610483N, 16.281689E
Nadmořská výška:600 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1390 (631 let)
Katastrální výměra:277 ha
Počet obyvatel:95
PSČ:592 65
Adresa URL:www.ubusinek.cz

Hlavní stránka obce

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI UBUŠÍNEK

Památník u silnice Ubušínek – Sulkovec připomíná zastřelení tří občanů 8. 5. 1945 ustupující německou armádou. Zastřeleni měli být všichni občané, kteří byli přivlečeni k odstraňování zátarasů, němečtí vojáci však odmítli rozkaz provést.

V Ubušínku si budete připadat jako na jiném světě. Nebe je tu blízko, krajina nádherná a k tomu se zde zachovala spousta staveb lidové architektury. Najdete tu stavby dřevěné, kamenné a také z nepálených cihel. V zájmu zachování těchto památek byla obec v roce 1995 prohlášena za vesnickou památkovou zónu. Nachází se zde celkem 7 památkově chráněných objektů. Jde o větší usedlosti troj, nebo čtyřbokého uzavřeného typu i menší chalupy s jednotnou, nebo hromadnou formou dvora. Jejich štíty jsou převážně orientovány směrem k silnici.

Mezi nejzajímavější stavby patří zemědělská usedlost č. 1, 3, 4, 5 (bývalá rychta), č. 8, 26 a obytná stavení č. 11 a 24.

Juříkův statek č. 3

Roubené omítnuté hlavní pravé křídlo stojí na kamenné podezdívce. Střecha sedlová. Štít je klasovitě bedněný, na záklopu se zachovaly ornamentální malby. Protější zděné křídlo pochází asi ze 3. čtvrtiny 19. století. Vrata se sluncovým motivem jsou zasazena v segmentově zaklenutém vjezdu do dvora mezi oběma křídly.
Stavební materiál: kámen, cihla, dřevo, krytina eternit.

Kryštofovo stavení č. 4

Posledním majitelem před restitucí byl Jaromír Kryštof. Usedlost je postavena v novějším stylu s uzavřeným nádvořím, sníženým prvním poschodím, kryta pálenou křidlicí.
Je to nejvýstavnější statek v obci a svojí velikostí tvoří jakousi dominantu obce.

Strakova chalupa č. 5

Uzavřený statek horského typu. Roubený s některými zděnými částmi, má dvě lomenice do kosočtverce bedněné. V druhé polovině 18. století byl opraven. Svědčí o tom zaoblené nároží, obezděné části a profilovaná čela stropních trámů.
Střešní krytina je tašková a eternitová.
Stavební materiál: kámen, dřevo.

Gregorova usedlost č. 8

Stavba zahrnuje čtyřhranný uzavřený, převážně roubený statek s opodál stojící stodolou. Hlavní křídlo tvoří roubené obytné stavení. Jsou to: kuchyně s pekárnou a trámovým stropem, rozměrná světnice a prádelna. Okolo dvora stojí roubené kůlny, chlévy a ovčín.
V této době je to jediné takto zachované roubené stavení na žďárském okrese.
Stavební materiál: kámen, dřevo, krytina lepenka.

Obytné stavení č. 11

Původní část stavení je roubená. K ní přiléhají mladší zděné chlévy. Současně s nimi byla postavena i střecha nad obytnou částí, která tím byla asi o 70 cm zvýšena.
Stavební materiál: kámen, cihla, omítka, krytina taška.

Hrstkovo stavení č. 26

Vpravo stojí obytná roubená část omítnutá se sedlovou taškovou střechou a trojúhelníkovým svisle bedněným štítem. Na dalších dvou stranách dvora stojí hospodářské budovy, z nichž po levé straně je stodůlka s lepenicovým štítem.
Přední stranu dvora uzavírá kamenná zeď se segmentově zaklenutým průjezdem.
Stavení materiál: kámen, dřevo, krytina taška.

Tipy na výlet v obci Ubušínek a jejím okolí.